WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

2 Oct 2015


  1. ಗಾಂಧಿ  ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ 
ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು 

No comments:

Post a Comment