WELCOME TO GLPS MAJIBAIL

14 Nov 2015

ಮ ಕ್ಕ ಳ ದಿ ನಾ ಚ ರ ಣೆ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು  ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು  ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಛದ್ಮವೇಷ  ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಯಿತು   ಶಾಲಾ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಮಿತಿ ಕನ್ವಿ ನರ್  ಉಪಸ್ಥಿತ ರಿದ್ದರು 
ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಜಯಶಂಕರ್ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ ವಿವರಿಸಿದರು 

No comments:

Post a Comment